اوقات شــرعی
آب و هوا
وظايف سازمان

 وظايف واحدهاي استاني وزارت جهاد كشاورزي  [1]

◄  بررسي و شناخت امكانات و استعدادهاي بالقوه و بالفعل منابع و عوامل توليد بخش كشاورزي (زراعت، باغباني، آب و خاك ، دام و طيور و آبزيان و توسعه روستائي و عشايري و منابع طبيعي) در سطح استان و مسائل و مشكلات فني ، اقتصادي و اجتماعي مربوط به آنها.

◄  تهيه و تدوين خط مشي ها ، اهداف ، برنامه ها و سياستهاي توسعه بخش كشاورزي ، توسعه و عمران روستاها و مناطق عشايري در استان در قالب سياستها و برنامه هاي مصوب و همچنين پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه به مراجع ذيربط در استان جهت تصويب.

◄  بررسي ، تدوين و اجراي برنامه ها ، طرحها و دستورالعمل هاي مربوط به الگوي كشت محصولات كشاورزي و همچنين نظام دامداري، دامپروري و منابع طبيعي استان درقالب سياستهاي مصوب .

◄  تهيه، تدوين و اجراي طرحهاي جامع مربوط به افزايش توليد محصولات كشاورزي و دامي و كاهش ضايعات در سطح استان براساس قوانين و مقررات مربوط.

◄  جمع آوري، استخراج ، طبقه بندي ، پردازش ، نگهداري ، بهنگام سازي و انتشار آمار و اطلاعات مربوط به بخش كشاورزي و توسعه و عمران روستايي و عشايري در استان.

◄   تهيه ، اجرا و ارزشيابي طرحهاي تحقيقاتي استاني براساس سياستها و خط مشي هاي ابلاغي وزارت .

◄  مطالعه ، بررسي ، نيازسنجي ، برنامه ريزي ، تهيه ، اجرا و ارزشيابي طرحها ، برنامه ها و
دوره هاي آموزشي و ترويجي ، فني و حرفه اي و علمي و كاربردي مورد نياز توليدگنندگان، بهره بردارن ، مروجان و راهبران بخش كشاورزي در استان در قالب سياستها و برنامه هاي مصوب وزارت جهاد كشاورزي.

◄   ارائه نتايج پژوهشهاي انجام شده به توليدكنندگان و بهره برداران.

◄  تهيه و اجراي طرحها و برنامه هاي مرتبط با حفظ ، احياء ، گسترش ، حمايت و بهره برداري صحيح از جنگلها و مراتع طبيعي و دست كاشت در سطح استان در چارچوب سياست ها و برنامه هاي مصوب .

◄   مطالعه ، برنامه ريزي ، تدوين و اجراي طرحهاي لازم در زمينه آبخيزداري و آبخونداري در حوزه هاي آبخيز استان.

◄   تهيه و اجراي طرحهاي تثبيت شن هاي روان و بيابان زدائي و جلوگيري از بيابان زدايي .

◄  تهيه ، تدوين و اجراي طرحهاي جنگلكاري ، جنگلداري ، مرتعداري ، ايجاد پاركهاي جنگلي و تفرجگاههاي طبيعي در چارچوب سياست هاي ابلاغي .

◄   انجام اقدامات لازم به منظور حفظ و جلوگيري از تغيير و تبديل كاربري اراضي كشاورزي و جنگلي .

◄  تشخيص و تفكيك حريم قانوني اراضي ملي، دولتي و موات از مستثنيات اشخاص حقيقي و حقوقي در سطح استان و اخذ سند بنام دولت جمهوري اسلامي ايران و اجراي مقررات مربوط به مديريت و واگذاري اراضي ملي و دولتي در چارچوب قوانين و مقررات موجود .

◄  انجام عمليات اجرايي لازم براي تثبيت مالكيتهاي شرعي و قانوني با رعايت حقوق متقابل مردم و دولت و اجراي قانون اصلاحات ارضي در رقبات مشمول و باقيمانده و همچنين تعيين تكليف نهايي اراضي كشت موقت.

◄  برنامه ريزي در جهت استقرار شبكه عمليات ترويجي در مناطق روستايي و عشايري درقالب سياستها و برنامه هاي وزارتخانه ها.

◄   تهيه برنامه استفاده از اراضي كشاورزي و منابع طبيعي استان در چارچوب طرحهاي جامع حوزه آبخيز.

◄  نظارت بهداشتي بر مراكز نگهداري و پرورش دام و مراكز تهيه ، توليد و توزيع و عرضه فرآورده هاي خام با منشاء دامي و محصولات شيلاتي ، كارخانجات خوراك دام ، كشتارگاهها و اماكن عرضه دام و اعمال استانداردها.

◄   انجام اقدامات لازم درجهت حفظ ، احياء ، توسعه و بهره برداري مناسب از منابع آبزي و توسعه آبزي پروري در استان.

◄  برنامه ريزي ، اتخاذ تدابير و پيش بيني ساز و كارهاي لازم بمنظور توسعه و عمران روستاها با هماهنگي ساير دستگاههاي در سطح استان.

◄  تهيه ، تدوين و اجراي طرحها و برنامه هاي مربوط به امور زيربنايي كشاورزي از قبيل يكپارچگي سازي اراضي، احداث راههاي بين مزارع ، تجهيز و نوسازي مزارع و باغها بمنظور استفاده موثر از منابع و نهاده هاي كشاورزي.

◄  بررسي و انجام اقدامات لازم در زمينه حفظ ، اصلاح ، احياء و افزايش حاصلخيزي خاك در جهت بهره برداري بهينه و مطلوب از آن.

◄  برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم بمنظور انتقال آب انهار سنتي و قنوات ، توزيع و مصرف بهينه آب كشاورزي و افزايش راندمان آبياري در مزارع و باغها با استفاده از روش هاي نوين آبياري و اقدامات مربوط به احداث ، توسعه و نگهداري تاسيسات آبي.

◄   اجراي وظايف مقرر در قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 و اصلاحات بعدي آن در سطح استان.

◄   اجراي طرحهاي كوچك تامين و توسعه منابع آب در سطح استان (پس از كسب مجوز لازم از سازمان آب منطقه اي ذيربط) .

◄  شناسايي و امكانات و نيازمنديهاي دامداران متحرك جهت ارائه خدمات مناسب به منظور بهبود و توسعه وضعيت اقتصادي ، اجتماعي و توليدي عشاير.

◄   ساماندهي كوچ و اسكان عشاير در چارچوب طرحهاي ابلاغي.

◄   انجام اقدامات لازم در جهت نگهداري بنادر شيلاتي و تاسيسات زيربنايي براساس ضوابط ابلاغي.

◄  فراهم آوردن زمينه هاي توسعه صنايع مربوط به جمع آوري ، نگهداري‌، تبديل و عمل آوري و بسته بندي محصولات كشاورزي و فرآورده هاي دامي و توسعه و حمايت از صنايع كوچك تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع روستايي در استان.

◄  انجام اقدامات لازم در زمينه حفظ ، بهبود و توسعه كمي و كيفي محصولات زراعي ، باغي ، توليدات دام‌، آبزيان و منابع طبيعي استان و حمايت از منافع توليدكنندگان.

◄  بررسي نظامهاي بهره برداري كشاورزي در استان و فراهم آوردن موجبات توسعه مناسب ترين آنها باتوجه به خصوصيات فرهنگي ، اقتصادي و اجتماعي منطقه .

◄  انجام بررسي هاي لازم در مورد برآورد و تشخيص كمي و كيفي كليه نيازهاي فناوري كشاورزي متناسب با خصوصيات و ويژگي هاي اقليمي و كشاورزي استان و تهيه و اجراي طرحهاي مكانيزاسيون و ساير برنامه هاي مورد نياز براساس سياستها و خط مشي هاي ابلاغي.

◄   زمينه سازي و حمايت از ايجاد و توسعه تشكلهاي مورد نياز بخش كشاورزي استان.

◄  انجام اقدامات لازم در جهت حفظ ، احياء ، توسعه و بهره برداري مناسب از منابع دام و آبزيان ، اصلاح نژاد ، تغذيه ، مديريت و مهندسي بهداشت جايگاه دام و صدور مجوزهاي لازم در چارچوب سياستها و دستورالعملهاي ابلاغي.

◄  تامين سلامتي و بهداشت دام از طريق ايجاد شبكه هاي پيش آگاهي و مراقبت و اجراي عمليات پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي دامي و مشترك انسان و دام و قرنطينه دامي.

◄  انجام اقدامات لازم درخصوص گسترش شبكه هاي پيش آگاهي ، مراقبت ، پيشگيري ، قرنطينه گياهي و مبارزه با آفات ، علفهاي هرز و بيماري هاي گياهي در سطح استان .

◄  نظارت و كنترل بر توزيع و مصرف مايه ها و ساير مواد بيولوژيكي و سموم مورد نياز بخش كشاورزي در استان براساس ضوابط ابلاغي.

◄  انجام اقدامات لازم در زمينه ساماندهي و بهينه سازي نظام عرضه و تقاضا و تنظيم بازار محصولات كشاورزي و توليدات دامي در استان در چارچوب برنامه هاي مصوب و سياستهاي بازرگاني كشور.

◄  انجام اقدامات لازم در زمينه خريد ، فروش ، بازاريابي ، صادرات ، بيمه ، نگهداري ، امحاء و نظاير آن درخصوص محصولات و فرآورده هاي بخش كشاورزي براساس قوانين‌، مصوبات و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه در چارچوب سياستهاي بازرگاني كشور.

◄  حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي استفاده از تسهيلات اعتباري بانك كشاورزي و ساير منابع بانكي و موسسات اعتباري توسط توليدكنندگان و بهره برداران.

◄   انجام اقدامات لازم در زمينه بيمه توليدكنندگان ، توليدات ، تاسيسات و صنايع مربوط به بخش كشاورزي .

◄  انجام اقدامات لازم در زمينه ارائه خدمات و تامين و توزيع نهاده هاي كشاورزي دام و آبزيان ، دارو ، سرم و ساير مواد بيولوژيك از طريق بخش غيردولتي و درصورت لزوم توسط واحد ذيربط در استان در چارچوب ضوابط ابلاغي وزارت جهاد كشاورزي.

◄   نظارت مستمر بر كليه فعاليتهاي مرتبط با زيربخشهاي مختلف كشاورزي در سطح استان.

◄  نظارت و ارزشيابي طرحها ، فعاليتها ، ‌اقدامات در حيطه وظايف واحدهاي استاني وزارتخانه بمنظور سنجش ميزان كارآيي و اثربخشي آنها.

◄  اجراي ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت براي انجام فعاليتهاي مربوط به كشاورزي ، منابع طبيعي و دام و طيور و آبزيان.

◄   انجام ساير وظايف و اموري كه بموجب قوانين و مقررات بعهده وزارت جهاد كشاورزي در سطح استان مي باشد.


 


[1]  وظايف واحدهاي استاني از شرح وظايف تفصيلي وزارت جهاد كشاورزي موضوع تصويب نامه شماره 18801/ت 25638 هـ مورخ 25/3/1381 هيات محترم وزيران تفكيك شده است.

 

 

آخرین اخبــار سایت های مرتبط
کاهش چشمگیر میزان شیوع اچ آی وی و دیگر بیماری های قابل انتقال از راه خون در بین خون های اهدایی
35 میلیون نفر در دنیا بر اثر عفونت ایدز جان خود را از دست داده اند
جراحی بینی، شایع‌ترین جراحی‌ پلاستیک صورت در ایران/ شایع‌ترین عارضه انجام بوتاکس، افتادگی پلک است
درمان عفونت های مزمن گوش در صورت مراجعه به موقع بيمار به متخصص
11 درصد افراد بالای 25 سال در ایران مبتلا به دیابت نوع 2 هستند
هفته ملی دیابت با شعار «دیابت و خانواده» برگزار می شود/ اعلام اسامی روزهای هفته ملی دیابت
برگزاری هفته پیشگیری از مسمومیت ها با شعار "با افزایش آگاهی، مانع مسمومیت دارویی شویم"
هشدار درباره مصرف بدون تجویز داروهای ضد سرفه و رفع علائم سرماخوردگی در کودکان / مصرف همزمان چند داروی سرماخورگی ممنوع!
فعالیت مداخله ای گفتاردرمانگران بر رفع مشکلات بلع و تغذیه نوزادان نارس موثر است
فسفر موجود در نوشابه، جذب کلسیم را دچار اختلال می کند
گزارش تصویری
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان محفوظ است
طراحی و پشتیبانی : نگارندگان تفکر خلاق