اوقات شــرعی
آب و هوا
آخرین اخبار شهرســتان سیرجان

برنامه انتقال یافته های جدید در طرح های مشترک تحقیقی ترویجی در روستای جعفرآباد قطاربنه شهرستان سیرجان برگزار گردید.

با توجه به طولانی بودن دوره کارنس سم استامی پراید در محصول پسته، از مصرف این سم از اول خرداد خودداری نمایید.

سن های زیان آور پسته یکی از آفات مهم درختان پسته می باشند که قادرند از مرحله تشکیل تا رسیدن میوه با تغذیه از میوه پسته ایجاد خسارت نمایند.

آفت سوسک طوقه و ریشه پسته (کاپنودیس) خصوصا در باغاتی که دچار ضعف و کم آبی می باشند، خسارت وارد می کند.

با توجه به حضور جمعیت قابل توجه آفت پسیل پسته و مشاهده خسارت آفت مذکور در بعضی باغات شهرستان ، تاکید ستاد شبکه مراقبت و پیش آگاهی جهت اطمینان کشاورزان از نیاز به مبارزه شیمیایی ، مشورت با کارشناسان ذیصلاح گیاهپزشکی می باشد،

با استناد به گزارشات رسیده آفت سوسک سرشاخه خوار پسته (سوسکو) در برخی باغات پسته شهرستان مشاهده شده است .

آفت هلیوتیس لاروهایی به رنگ سبز روشن تا قهوه ای خرمایی دارد.

بدینوسیله دستورالعمل مبارزه با بيماري پوسیدگی طوقه و ریشه( گموز یا شیره سیاه)در باغات پسته را به اطلاع میرساند.

با استناد به بررسی ‎های انجام شده توسط کارشناسان ستاد شبکه مراقبت و پیش ‎آگاهی فعالیت نسل اول آفت پروانه پوستخوار پسته (کراش) شروع شده است و لاروهای خارج شده روی دانه ها در حال خسارت مي باشند.

به استناد بررسی های انجام شده، معیار مبارزه علیه آفت پروانه میوه خوار پسته زمانی که دوسوم دانه های پسته تشکیل شده باشد اعلام می گردد.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت رﺳﯿﺪه در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺎهده آﻓﺖ ﺳﻨﮏ در ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎﻏﺎت ﻻزم اﺳﺖ، پس از اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮجه آﻓﺖ در ﺑﺎﻏﺎت و ﯾﺎ ﻣﺸﺎهده اوﻟﯿﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺧﺴﺎرت ﻧﺴﺒﺖ به ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ آﻓﺖ به روش زﯾﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:

به استناد نتايج حاصل از بررسي هاي کارشناسي انجام شده و ردیابی، زمان اوج پرواز آفت پروانه چوبخوار پسته و مبارزه شيميايي بر عليه آن مناطق زید آباد و محمودآباد سیرجان فرا رسيده است.

به استناد نتايج حاصل از بررسي هاي کارشناسي انجام شده و ردیابی، زمان اوج پرواز آفت پروانه چوبخوار پسته و مبارزه شيميايي بر عليه آن در مناطق ملک آباد و کهن شهر و برج شیله سیرجان فرا رسيده است.

به استناد نتايج حاصل از بررسي هاي کارشناسي انجام شده و ردیابی، زمان اوج پرواز آفت پروانه چوبخوار پسته و مبارزه شيميايي بر عليه آن فرا رسيده است.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان محفوظ است
طراحی و پشتیبانی : نگارندگان تفکر خلاق